الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکترای مدیریت راهبردی (نظامی) دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پیش از استقرار نداجا در سواحل مکران[1]، این نیرو نقش‌هایی را که مختص نیروی دریایی آب‌های ساحلی[2] بود ایفاء می‌نمود. لیکن پس از استقرار در سواحل مکران، محیط جدیدی (در هر دو حوزه داخلی و خارجی) پیش روی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران قرار گرفت. به‌نحوی‌که عوامل محیطی را تغییر داد و نقش‌هایی که نداجا پیشتر ایفاء می‌نمود نیازهای محیط جدید را تأمین نمی‌نمود. لذا پژوهش باهدف تعیین الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران انجام شده است. این پژوهش که با بهره‌گیری از روش موردی ـ زمینه‌ای انجام شد، جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روش‎های کتابخانه‎ای و میدانی انجام و مدل مفهومی اولیه الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی طراحی شد. در گام بعدی بر اساس الگوی مفهومی پرسش‌نامه اولیه تدوین و بین خبرگان منتخب توزیع شد و پس از استاندارد شدن پرسشنامه، آن را بین نمونه آماری به استعداد 80 نفر که از بین جامعه آماری مرکب از خبرگان منتخب، توزیع گردید و داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده  از آمارهای توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS، KMO و بارتلت مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و تعداد 4 مؤلفه برای توسعه نقش‌های نیروی دریایی در سواحل مکران و دریاهای مجاور آن تحت عناوین نقش‌های نظامی، نقش‌های انتظامی (پلیسی)،‌ نقش‌های دیپلماتیک (سیاسی) و نقش‌های بشردوستانه و مردم یاری احصاء شد. همچنین برای هر مؤلفه نیز شاخص‌هایی احصاء شده است که مجموعه مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی را به دست داده است.

 


[1] - سواحل جنوب شرق ج.ا.ایران مشرف به دریای مکران (دریای عمان)


4. Green water navay

کلیدواژه‌ها