مطالعات دفاعی استراتژیک (SDS) - فرایند پذیرش مقالات