بررسی عوامل تأثیرگذار بر کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنّی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ریاضی دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

سرعت بالا همواره با وقوع سوانح رابطه مستقیم دارد و از جایی که این نیرو دارای دارای تأسیسات، تجهیزات و جنگ‌افزارهای بسیار گران‌قیمتی است، وقوع سوانح و حوادث هوایی، ضربات جبران‌ناپذیری به بدنه این نیرو وارد می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلائل افزایش سوانح و رویدادهای ناگوار کاهش عوامل ناملموس توان رزمی همچون انگیزه، روحیه، آموزش و انضباط در میان خلبانان وکارکنان فنّی این نیرو می‌باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که عوامل تأثیرگذار بر کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنّی نهاجا کدامند؟ این تحقیق برمبنای دستاورد از نوع کاربردی، برمبنای روش تحقیق، از نوع پیمایشی، توصیفی و تحلیلی است. پس از بررسی دیدگاه‌های نظری راجع انگیزه و تأثیر آن بر سوانح هوایی، ابعاد و مؤلفه‌های آن شناسایی شده و به‌منظور تعیین تأثیر مؤلفه‌ها، نسبت به تنظیم پرسش‌نامه بین جامعه آماری اقدام گردید. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان هوایی ورودی سال تحصیلی 93-92 دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا به تعداد 100 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 25 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و با استفاده از ابزارهای پرسش‌نامه و فیش‌برداری و همچنین نُت‌برداری کتابخانه‌ای، داده‌های لازم جمع‌آوری شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از شیوه‌های آماری توصیفی و تحلیل‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها