الگوی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

اگر در هرجامعه‌ای منابع انسانی را عامل اصلی رشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی و تولید ملی بدانیم، ضرورت گسترش خدمات تأمین اجتماعی در حوزه‌هایی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگان، بیکاری، حوادث ناشی از کار، امدادرسانی، درمان و سایر خدمات حمایتی، بیش از پیش نمایان شده و بنابراین ارائه الگوهای نظری و راهبردی مناسب در اداره امور تأمین اجتماعی مبتنی بر تجارب نظام این عرصه اهمیت بسزایی داشته است و مشارکت فعال و پویای منابع انسانی در توسعه پایدار کشور را امکان پذیر می‌کند. تحقیق پیش روی برای دست‌یابی به الگویی راهبردی در اداره امور تأمین اجتماعی با استفاده از تجربیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بر پایه‌ی روش نظریه مبنایی صورت پذیرفته است.  فرآیند گردآوری داده‌ها بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه با 28 تن از مسئولان، اساتید دانشگاه‌ها و خبرگان و صاحب نظران نظام تأمین اجتماعی صورت گرفته است. داده‌های به دست آمده در فرآیند کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) کدگذاری قرار گرفته و پس از تحلیل، الگوی راهبردی نهایی در این مورد تدوین شد. با توجه به نتایج حاصل از روش نظریه مبنایی، الگویی مبتنی بر تجربیات نظام برای دستیابی به نظام تأمین اجتماعی کارآمد ‌ارائه شده است که مقوله‌ی محوری آن "عدالت اجتماعی مشخصه گفتمان حضرت امام (رحمت الله علیه) و امام خامنه‌ای (مدظله العالی)" است.

کلیدواژه‌ها