تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش محور مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دافوس ارتش

چکیده

امروزه، تغییر و تحولات سریع محیط، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده است و در چنین شرایطی استفاده از پارادایم‌های قدیمی چاره‌ساز نیست. به همین جهت در این پژوهش تلاش گردیده با تبیین عوامل مدیریتی که شامل ایجاد تیم‌های کاری، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و فراهم نمودن اطلاعات برای افراد است، از یک رویکرد جدید، که مجموعه‌ای از مفاهیم را جهت مقابله با این شرایط پیچیده با مد نظر قرار می‌دهد استفاده گردد. در نیروهای مسلح عوامل محیطی موجب فراهم آوردن محیطی خواهد شد که در آن محیط کارکنان به یادگیری و توسعه دانش و مهارت‌های خود ترغیب گردند.  بر این اساس این مقاله با هدف تبیین نقش عوامل مدیریتی در توانمند‌سازی کارکنان نیروهای مسلح نگارش شده است. روش تحقیق حاضر از نوع زمینه‌ای موردی با رویکرد آمیخته می‌باشد. در تلاش برای دستیابی به اهداف پژوهش از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها به روش کیفی و کمی و آزمون فرض از طریق آزمون خی 2 و نرم افزارSpss ، استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است توانمندسازی در نیروهای مسلح، محیطی را به‌وجود ‌می‌آورد، که کارکنان بتوانند با انگیزه، تعهد و اعتماد به‌نفس بیشتری کارکرده و در فرایند تغییر و بهبود سازمان خود نقش موثرتری را ایفا نمایند. در پایان پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها