ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت راهیردی دانشگاه پیام نور

2 استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملّی

3 دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی مؤسّسه تحقیقات گیاه‌پزشکی

4 استادیار مدیریت راهیردی مؤسّسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی

5 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع

چکیده

نقش حسّاس و اساسی کشاورزی در امنیت غذایی و ملّی و تولید درآمد ناخالص کشور و نقش حیاتی این درآمد در بیلان بودجه‌ای، باعث شده است تا متصدیان سیاست‌گذاری کشور نسبت به بخش کشاورزی توجّه ویژه‌ای را اعمال نمایند.هدف از این تحقیق، دستیابی به الگویی مدون و راهبردی است که بتواند اداره امور کشاورزی کشور را از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماید. این تحقیق که از نوع کیفی است، به دنبال آن است تا با استفاده از روش داده بنیاد به این سؤال اصلی که الگوی راهبردی مدوّن در حوزه «اداره امور کشاورزی» بر اساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی در جمهوری اسلامی چیست؟ پاسخ دهد. در این راستا نمونه‌ای متشکل از 24 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران ارشد بخش کشاورزی در انتخابی هدفمند مورد مصاحبه عمیق قرار گرفته و داده‌های گردآوری شده بر اساس نظریه داده بنیاد بعد از تبدیل به کد، مفهوم و مقولات در قالب عوامل علّی، محوری ، زمینه ای ، واسطه ای، الزامات راهبردی و پیامدها، دسته بندی شده که با درنظر گرفتن ملاحظاتی چند به منظور کسب روایی و پایایی، با رسیدن به کفایت تئوریک ، الگوی پارادایمی پیاده سازی اداره امور کشاورزی به دست آمد.یافته های حاصل از تحقیق بیانگر این مسئله است که اداره امور کشاورزی، باید بر اساس حفظ منابع پایه کشاورزی و توسعه پایدار کشاورزی  باید در راس امور مهّم کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها