تعیین میزان تأثیر فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. با تأکید بر آراء و اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دوره دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تغییر و
تحولات ناشی از بیداری اسلامی در جهان اسلام در منطقه آسیا و شمال آفریقا گویای
این واقعیت است که شناخت فرصت‌ها و تهدیدات وب از تعریف سیاست‌های دفاعی-
امنیتی  جهت مقابله با تهدیدات و مدیریت آن
و بهره‌مندی از فرصت‌ها به‌صورت مطالعه شده و علمی امری ضروری به نظر می‌رسد.بر
این اساس هدف تحقیق حاضر برشمردن فرصت‌ها و تهدیدات بیداری اسلامی و سپس تعیین
میزان این فرصت‌ها و تهدیدها بر سیاست‌های دفاعی امنیتی ج. ا. ا. در قالب رویکرد
مدیریت راهبردی به‌منظور ترسیم افق آینده می‌باشد . در
این تحقیق ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، برای
تعیین  حجم نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی
طبقه‌ای و فرمول کوکران بهره گرفته شد که نهایتاً30 نفر تعیین گردیدند.سپس داده‌های به‌دست‌آمده در
پرسشنامه با استفاده از فنون آمار استنباطی در قالب جداول تنظیم و سپس جهت بررسی میزان
فراوانی پاسخ‌های داده‌شده به سؤالات پرسشنامه از آزمون کای – اسکوئر
استفاده شد که نتایج آن مشخص کرد که در حوزه تهدید بالاترین عامل، ایجاد تفرقه بین
مسلمانان و پایین‌ترین عامل، خطا در تحلیل قیام‌ها به دشمنان و در حوزه فرصت دو
عامل فرهنگ و تفکر بسیجی و شکست طرح جنوب غرب آسیایی آمریکا و بیداری ملت‌ها به ترتیب
بالاترین  و پایین‌ترین تأثیر بر کل سیاست‌های
دفاعی امنیتی را داشته است.

کلیدواژه‌ها


 فهرست منابع:

- خمینی، روح الله(امام)(1378)، صحیفه امام خمینی(                         )، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( ) چاپ اول، جلد13

-  بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای( )در:

- دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،  08/03/90

- نخستین اجلاس بیداری اسلامی ، 26/06/90   

 - حرم مطهر امام خمینی( )،  14/03/90    

 - دیدار مسئولان نظام، میلاد پیامبر(ص) 02/12/89    

 - دیدار با مردم استان فارس 03/02/90

 -کنفرانس وحدت اسلامی، 01/12/89

 - دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،  08/03/90

 -دیدار با مردم استان فارس 03/02/90

 - خطبه­های نماز جمعه،  15/11/89

 -سفر به آذربایجان شرقی،  27/11/89     

  - مبعث رسول اکرم  09/04/90 

  - حرم رضوی، 01/01/90

  - دیدار با خبرگان،  17/06/90

  - دیدار با خبرگان ، 19/12/89     

- دیدار اساتید دانشگاه، 02/06/90

- دیدار مسئولان نظام در روز عید مبعث رسول(t)، 09/04/90

- سفر به قم، 19/10/89  

-  پیام به کنگره عظیم حج، 14/08/90

- همایش انتفاضه فلسطین ، 09/07/90

- سفر به کرمانشاه، 24/07/90

-دیدار کارگزاران حج، 11/07/90

- دیدار مردم30،/11/1388

- دیدار مردم، 17 /12/88

- حرم رضوی،1/1/91

- دیدار کارگزاران نظام، 21/4/1378

- حرم رضوی، 1/1/1379

- دیدارکارگزاران نظام،19/ 8/90

- دیدار مردم،19/8/90

- حرم رضوی، 1/1/91

- حرم رضوی، 1/1/92

 - دیدار مردم،26/6/68

- دیدار مردم،8/8/87

- دیدار مردم،26/9/69

- دیدار مردم،20/9/68

- دیدار مردم،17/8/85

- دیدار مردم،30/8/70

- آ.مراد و همکاران(1389)،"نهضت بیدارگری در جهان اسلام"،ترجمه سیدمهدی جعفری،تهران،شرکت سهامی انتشار

- تهامی، سیدمجتبی،( 1381)،  "امنیت ملی"، جلد اول ، چاپ اول ، تهران: نشر آجا

- چگینی، حسن(1384) ،"نظام مدیریت استراتژیک دفاعی" ، نهران ، نشرآجا

- جعفری ،سیدمهدی (1384) "نهضت بیدارگری در جهان اسلام"، ،تهران،شرکت سهامی انتشارات

- جمعی از اندیشمندان(1384). "بیداری اسلامی،چشم انداز آینده و هدایت آن"، تهران، معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب سلامی

- جمعی از نویسندگان (1385)."انقلابی متمایز: جسارتهایی در انقلاب اسلامی"، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

- سالار، محمد(1383). "غرب و بیداری اسلامی"، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 10، تابستان 1383.

- ستوده، محمد(1380)."بیداری اسلامی"مجله علوم سیاسی، شماره 16، زمستان 1380

- شیبانی فر، محمدحسن (1383)."بیداری اسلامی و موانع آن در اندیشه امام خمینی    ()"، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی،  شماره 10، تابستان 1383.

- شیرودی، مرتضی (1388)."انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی ( تأثیرگذاری و نمونه‌ها)"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی/ سال پنجم، شماره16، بهار 1388

- صحیفه امام (1368).جلد13، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

   - صوفی نیارکی،تقی(1391)."بیداری اسلامی(هویت تمدنی و چالش های پیشرو)" ،تهران،انتشارات نهضت نرم افزاری

- طاهرزاده ،اصغر(1389)." جایگاه اشرافی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیسم"، اصفهان،لب المیزان

- طاهرزاده، اصغر(1388). "انقلاب اسلامی بازگشت به عهد قدسی"، اصفهان، لب المیزان

- کلبعلی، فرزاد(1390)،" سیاست خارجی آمریکا در جنوب غرب آسیا و جنبش‌های مردمی جدید"، مرکز تحقیقات استراتژیک

- حسینی، کیوان ، درودی،مسعود، (1388) ،"رویکرد «دفاع همه‌جانبه» در چارچوب تفکر دفاعی امام ()"، مجله سیاست دفاعی،دوره 66،شماره دوم

- محمدی، منوچهر(1387)، "انقلاب اسلامی: زمینه‌ها و پیامدها"، قم، نشر معارف

- می­سون، تیری(1390)، "گفتگو با متفکر فرانسوی"، نشریه اسلام تایمز، تابستان1390

- نجفی، موسی(1387)، "انقلاب فرا مدرن و تمدن اسلامی، ( موج چهارم بیداری اسلامی)"، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

- نجفی، موسی(1390)، "بیداری اسلام و تمدن برتر"، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

- نوروزی،محمدتقی،(1385) ، "فرهنگ دفاعی امنیتی" ،تهران ،انتشارات سنا    

- ولایتی، علی‌اکبر(1384)،" فرهنگ و تمدن اسلامی"،  قم، نشر معارف