نقش پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد(دافوس) آجا

چکیده

  هدف این پژوهش بررسی نقش پدافند هوایی و تأثیر آن بر
استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی
بوده و از روش‌های مطالعه کتابخانه‎ای و مراجعه به اسناد و مدارک در سطح نیروهای مسلح و ابزار
پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده استفاده شده است. جامعه آماری موردتحقیق صاحب‎نظران،
مدیران راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان
نظامی با توجه به ویژگی‎هایی مانند اشراف نسبت به نقش
پدافند هوایی در استحکام قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که از بین آن‎ها بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 نفر به‌عنوان حجم نمونه
در نظر گرفته شده است. با نظر گروه نمونه و خبره تحقیق، عوامل کلیدی رهنامه و
سازمان پدافند هوایی که در استحکام قدرت ملی از بعد پدافند هوایی در سطح راهبردی
تأثیرگذار می‎باشد، انتخاب گردیدند. بدین منظور از روش تحلیل
اهمیت –
عملکرد استفاده شده و میزان تأثیر و اولویت هر یک از عوامل تعیین گردیدند و اهمیت
و عملکرد کلی پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران در جهت استحکام قدرت ملی احصاء و
ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


الف - منابع فارسی:

- قرآن کریم، ترجمه؛ مهدی الهی قمشه‎ای

- استیون لوکس، (1370)، "قدرت فرانسانی یا شرشیطانی"، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

- اعظمی، هوشنگ، (1383)، "ساختارنظامقدرتمنطقهایدرآفریقا"؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی؛ تهران

- افشردی، محمدحسین، (1381)، "ژئوپلیتیکقفقازوسیاستخارجیجمهوریاسلامیایران"، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد

- آیین‌نامه شماره 2/01-3/م، (1386)، "بکارگیری جنگ‌افزارهای پدافند زمین به هوا"، تهران: چاپخانه دافوس آجا

- برتراند راسل، "قدرت"، ترجمه نجف دریا بندری، (1367)، تهران: انتشارات خوارزمی

- بهزادی، حمید، (1352)،" اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی"، انتشارات  دهخدا

- تهامی، سید محمدرضا، (1374)، "دکترینوسیاست­هایدفاعی،امنیتی"، تهران: دانشگاه علوم استراتژیک ارتش جمهوری اسلامی ایران

- جونز، والتر، "منطق روابط بین­الملل"، ترجمه داوود حیدری، (1373)، تهران، دفتر مطالعات سیاسی بین­المللی

- حافظ نیا، محمدرضا، (1379)، "مبانیمطالعاتسیاسی،اجتماعی"؛ تهران: سازمان مدارس و حوزه­های علمیه خارج از کشور

- حافظ نیا، محمدرضا، (1386)، "قدرت و منافع ملی (مبانی- مفاهیم و روش­های سنجش)"، تهران: نشر انتخاب

- حجازی، سید حسین، (1387)، "ظرفیت­های قدرت نرم ج.ا ایران در مقابله با تهدیدات نرم امریکا"؛ مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، فصلنامه دولت اسلامی، شماره 27

- زرقانی، سید هادی، (1388)،" مقدمه­ای بر قدرت ملی، کارکردها، محاسبه و سنجش"، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

- سیف زاده، سیدحسین، (1378)،" اصولوروابطبین‌الملل"؛ تهران: نشر دادگستر

- عامری، همایون،(1373)، "اصولوروابطبین‌الملل"، چ 3، انتشارات نقش جهان

- عزتی، عزت الله، (1391)، "ژئو استراتژی و قرن بیست و یکم"، تهران: انتشارات سمت

- کاظمی، عباس، (1373)، "روابط بین‌الملل در تئوری و عمل"، تهران: نشر قومس

- کالینز، جی. ام، (1370)، "استراتژیبزرگ(اصولورویهها)"، ترجمه کورش بایندر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

- کاظمی، علی‎اصغر، (1369)،" نقش قدرت در جامعه و روابط بینالملل"، نشر قومس

- کیانی فلاورجانی, فرهاد، (۱۳۹۳)، "جایگاه پرنده های بدون سرنشین در دکترین و راهبرد دفاعی و نبردهای دریایی آینده"، شانزدهمین همایش صنایع دریایی، بندرعباس، انجمن مهندسی دریایی ایران

- گروه مطالعات امنیتی، (1387)، "تهدیدات قدرت ملی شاخصها و ابعاد"، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

- لاپیر، "قدرت سیاسی"، ترجمه بزرگ نادرزاده، (1362)، تهران: کتاب زمان، چاپ اول

- محمود نژاد، محمد، (1381)، "شناختتهدیداتامنیتی"، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی

- مینایی, حسین، عابدی، سجاد، (۱۳۹۳)، "معماری مراکز فرماندهی و کنترل در برابر تهدیدهای هوایی"، هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)، تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری

- نشریه عملیات رزمی مشترک 63-3 jwp ، (2003)، ترجمه کریم صارمی، (1388)، چاپ مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

ب –منابع انگلیسی:

-   B. russel, (1938), Power. London: unwin books

-   C. crabb, (1965), America foeign policy in the Nuclear age, New york: Harper and Row

-   Morgenthou. Y, (1967), politicamong Nations, New york: Alfred A. Knopf

-   Robert Dohl, (1957), The concept of power, Bebariora Lscience, N2