شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از بیداری اسلامی و اولویت‌بندی آن‌ها، با تأکید بر گفتمان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)

چکیده

زمینه و هدف: ازآنجاکه ایجاد هرگونه تغییر در حوزه‌های ژئوپلیتیکی سبب ایجاد فرصت‌ها و تهدیداتی  برای بازیگران منطقه‌ای و جهانی خواهد شد که به‌نوعی موازنه قوا را در سطح منطقه و بعضاً در سطح جهانی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، لذا این مقاله درصدد است تا فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از پدیده بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را در مورد جمهوری اسلامی ایران بررسی نموده و احصاء نماید.
روش:این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه‌ای است. روش گردآوری داده‌ها در بخش اکتشافی اسنادی و کتابخانه‌ای و ابزار  آن فیش بوده است. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­ توصیفی- تحلیلی استفاده‌شده، در مرحله بعدی جهت تأیید و وزن دهی داده‌های حاصل از بخش اکتشافی از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و جامعه آماری تحقیق تعداد 8 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان بوده که به روش قضاوتی هدفمند تعیین شدند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل و گزاره‌های مختلف گردآوری و بررسی‌شده پس از گرفتن نظر خبرگان تنها13عامل که دارای اهمیت بیشتر بوده‌اند عنوان تهدید و1عامل هم به عنوان فرصت ناشی از بیداری اسلامی انتخاب گردیده است.
نتیجه‌گیری:از بین گزاره‌های تهدید اعتماد بیش‌ازاندازه به دشمن با میانگین(47/4)داری بیش‌ترین تأثیر و گزاره شبیه‌سازی انقلاب‌ها به صورت غیرحقیقی با میانگین(25/3)دارای کمترین تأثیر بوده‌اند. همچنین از بین گزاره‌های بررسی‌شده تنها گزاره شکست طرح خاورمیانه‌ای آمریکا و بیداری ملت‌ها با میانگین (75/4)به عنوان فرصت ناشی از بیداری اسلامی انتخاب گردید. 

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:

- قرآن مجید

- امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، بیانات، قابل دسترسی در Khamenei.IR

- منابع فارسی

-  پیرس ، جان ای ؛ رابینسون  ریچارد بی ، (1384)، "مدیریت راهبردی (برنامه‌ریزی ، اجرا و کنترل)"، ترجمه سید محمود حسینی ، (1387)، تهران : انتشارات سمت . 

- جعفری ولدانی، اصغر ، (1387) ،  "ایران و مصر: چالش‌ها و فرصت‌ها"، تهران: مرز فکر.

- حسن بیگی ، ابراهیم ، (1390) ،  "مدیریت استراتژیک" ، تهران : چاپ دانشگاه عالی دفاع ملی .

- حسن بیگی، ابراهیم، (1388) ، "حقوق و امنیت در فضای سایبر"، چاپ دوم ، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی .

- دهقانی فیروزآبادی ، سید جلال و فرازی ، مهدی ، (1391) ، "بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" ، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ، بهار 91 ، شماره 28 ، 190- 163.

- ستوده آرانی ، محمد و ترکی ، هادی ، (1394) ، "بیداری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فرصت‌ها ، تهدیدها و راهبردها"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی ، مقاله 6 ، دوره 27 شماره 71 پاییز 94 ، صفحه 168- 145.

- علی احمدی ، علیرضا و همکاران ، (1382) ، "نگرش جامع مدیریت استراتژیک"، تهران : انتشارات تولید دانش.

- عارفی گوروان ، اسماعیل ، (1395) ، "فرصت‌ها و تهدیدهای فرا روی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا" ، مجله نور ، مقاله 4 ، دوره 5 ، شماره 10 ، ص 81-61 .

- عاشوری ، ذبیح ا... و شهرام فر ، جعفر ، (1389) ، "مجموعه مقالات امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران" ، جلد دوم ، تهران : دانشکده امام هادی (ع).

- قربانی شیخ‌نشین ، ارسلان و کار آزما ، جواد، (1391) ، "بیداری اسلامی و دستگاه دیپلماسی ایران ؛ فرصت‌ها و تهدیدها"، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ، بهار 1391 دوره 9 ، شماره 28 ، صفحه 94-77 .

- لطفیان ، سعیده ، (1387) ، "استراتژی و روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک"، تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی .

 

– منابع انگلیسی

-  Walt, Stephen m. , 1997 ” The progressive power of Realism “ , The merican political science R Review, Vol. 91 , No.4, Dec 1997.

-  Walt, Stephen m. , 1987 , The Origins of Alliances, Ithaca, NY and London, CornellUniversity Press, 1987.

- سایت‌‌ها:

-Chas W. Freeman, The Arab Reawakening: StrategicImplications, Middle East Policy, May .2011 available at: http://www.Washingtoninstitute.org/templateco5.php?cid=3328.

- خرمشاد ، محمدباقر ، (26/09/1391) ، هندسه جهانی به نفع ایران تغییر می‌کند ، قابل‌دسترس در :