ویژگی‌های عناصر طب رزمی (زنجیره امداد، زنجیره انتقال مجروحان، زنجیره درمان) با توجه به مطالبات محیط نبرد آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت دفاعی دافوس آجا

چکیده

ماموریت طب رزمی، پشتیبانی‌های بهداشتی و درمانی از نظامیان در مسائل، خطرات، صدمات و بیماری‌هایی است که به دلیل شرایط خاص شغلی بروز می‌یابد. خدمات طب رزمی منجر به حفظ سلامتی نظامیان می‌شود و بر توان نظامی آنان می‌افزاید. هدف اصلی پژوهش تبیین ویژگی‌های طب رزمی با توجه به مطالبات محیط نبرد آینده است. محققان درصدد پاسخ‌گویی به این سوال هستند که با توجه به مطالبات نبرد آینده،‌ طب رزمی دارای چه ویژگی‌هایی خواهد بود. با توجه به ‌ماهیت موضوع، این پژوهش از نوع کاربردی و روش اجرای آن توصیفی با رویکرد کمی و کیفی (آمیخته) می‌‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات این تحقیق به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه خودساخته محقق صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش برابر با 600 نفر که با استفاده از فرمول کوکران حجم جامعه نمونه تعداد 120 نفر محاسبه گردید. یافته‌ها در سطح خطای پنج درصد بین طب رزمی با مطالبات نبرد آینده رابطه مستقیم و معنیداری را نشان می‌دهد. نتایج پژوهش نشان داد که عملیات درمان در نبردهای آینده، نیاز به توسعه و دگرگونی تجهیزاتی و مجهز نمودن یگان‌های درمانی به اسباب مدرن و سبک و قابل‌حمل توسط رزمنده و مناسب برای درمان آسیب سلاح‌های لیزری، فسفری، اورانیوم ضعیف شده و تأکید بر تله‌مدیسین و انجام حداکثر اقدامات درمانی درصحنه نبرد دارد. ضرورت دارد انجام کلیه خدمات بهداشتی و درمانی شامل پیشگیری، امداد و نجات، درمان و بازتوانی مصدومین در رزم با رعایت حداکثر استتار، اختفاء و پوشش و تا حد امکان نزدیک به صحنه نبرد صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

- منابع فارسی

             الف- کتاب‌ها:

-                 بیگلرپور، علیقلی. (1325). "تاریخ تشکیل ارتش نوین ایران". تهران: چاپخانه ارتش.

-                 حیدری، کیومرث. (1390). "جنگ­های آینده" تهران: نشر آجا (وابسته به سازمان عقیدتی- سیاسی آجا، معاونت فرهنگی).

-                 خامکی، ابوالفضل. (1387)، "طب نظامی و مدیریت بحران (تخلیه هوایی مجروحین)"، معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی آجا.

-                 سیدعلی‌مهبد، امیر. یکرنگیان، عبدالرحیم. موسوی، سیدرضا. (1384). "راهنمای عملی بیوشیمی بالینی". تهران: نشر میر.

-                 صارمی، کریم. پرواس، سیدرضا. (1394)،"جنگ ناهمتراز"، تهران: انتشارات دافوس آجا.

-                 قاضی میرسعید، سید شهاب. (1390). "طب نظامی و مدیریت بحران". تهران: معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی آجا.

-                 قاضی­میر، سید شهاب. (1387). "تاریخچه درمان آسیب‏های عروقی ناشی از تروماهای نظامی. طب نظامی و مدیریت بحران"، دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

-                 میریان، مهناز. (1379). "انتقال مصدوم و مجروح (زمینی، هوایی)"، تهران: دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج).

-                 نامجوی نیک، خسرو. (1389)، "تاریخچه طب نظامی"، تهران: انتشارات ایران سبز.

-                 نجفی پور، فرشاد. آرین­پور، ناهید. (1393)، "درمان مجروحین سلاح‌های بیولوژیک"، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

-                 نجفی پور، فرشاد. فرزانپور، شاهرخ. (1382)، "درمان مجروحین حملات هسته‌ای"، انتشارات پژوهشکده طب رزمی نزاجا.

 

 

         ب- مقالات:

-     رحمانی، رمضان. مهرورز، شعبان. زارعی زوارکی، اسماعیل. عباس­پور، عباس. ملکی، حسن. (1390)." نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران"،مجله طب نظامی، سال چهارم. شماره 13

-                 کشاورز، منصور. (1380). "پزشکی نظامی"، مجله طب نظامی، سال یکم. شماره 1  

-      محبی، حسنعلی. دلاوری، عبدالرضا. غنجال، علی. میرهاشمی، صدیقه. (1384). "مطالعه چگونگی امداد و انتقال در صعود قله سبلان در مرداد ماه ۱۳۸۲".  مجله طب نظامی. سال هفتم. شماره 3

- منابع لاتین

-      Hershkovich, Oded. Gilad, David. Zimlichman, Eyal. Kreiss, Yitshak. (2016). Effective Medical Leadership in Times of Emergency: a perspective. Disaster and Mil Med (2016) 2:4

-      U.S. Army medical department center and scholl Fort Samhouston, Texas 78234-6100

-      Xiao, Bing Fu. Military medicine in China: old topic, new concept. (2014). US National Library of Medicine – National Institutes of Health available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov

- سایت‌ها:

-      امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مجموعه بیانات (سخنرانی در دیدار فعالان عرصه هنر دفاع مقدس - 24/6/88)، قابل دسترس در: www.khamenei.ir

-             امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، مجموعه بیانات (سخنرانی در دیدار اعضای مجمع مالی بسیج مستضعفین 6/9/93) قابل دسترس در: www.khamenei.ir