تدوین راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه جانبه در جنگ احتمالی آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پس
از اتمام جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ج.ا.ایران، امام خمینی(


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)تدوین استراتژی دفاع همه­جانبه را از فرماندهان
مطالبه نمود. دفاع همه‌جانبه با تکیه‌بر تمام مؤلفه‌های قدرت ملی شکل می‌گیرد. در
این مقاله یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دفاع همه‌جانبه یعنی مؤلفه نیروی
انسانی(جمعیت کشور) موردمطالعه قرارگرفته است. ازاین‌رو هدف اصلی مقاله، تدوین
راهبردهای نیروی انسانی در دفاع همه‌جانبه به‌منظور مقابله با جنگ­های احتمالی
آینده است. این پژوهش ازنظر
نوع هدف، توسعه‌ای کاربردی است و ازلحاظ روش تحقیق، آمیخته، توصیفی تحلیلی و زمینه‌ای
موردی انجام‌شده است.
روش جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی بوده و جامعه آماری 25 نفر می­باشد
 که با استفاده از روش­ تحلیل خبرگی تدوین شده است.
نتایج تجزیه‌وتحلیل داده­های پژوهش حاکی از آن است که منابع نیروی انسانی نظام
ج.ا.ایران در جنگ آینده از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین با استفاده از مدل SWOT محیط داخلی و خارجی، بررسی شد درنتیجه 1 تهدید، 8 فرصت، 11 قوت و 5 ضعف شناسایی شد. سپس
تعداد 11 گزاره راهبردی به‌عنوان راهبردهای خرد در حوزه منابع انسانی تدوین شد و با استفاده از
جلسات خبرگی تعداد 5 عنوان مطلوبیت راهبردی احصا گردید. در مراحل بعدی، با تجمیع راهبردهای خرد راهبردهای بخشی تدوین و سپس با اولویت‌بندی
راهبردهای بخشی، راهبردهای کلان در
حوزه نیروی انسانی پیشنهاد شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد با
تحقق راهبردهای پیشنهادی وضعیت
تأمین نیروی انسانی به‌منظور تحقق دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده متحول شده و
انگیزه دفاع مردمی تقویت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها