شناسایی و تعیین عوامل موثر در ایجاد نظام فرماندهی و کنترل ارتباطات و اطلاعات شبکه محوردفاعی(نظامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی،دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بر اساس نتایج بررسی‌های انجام‌شده، هر نظام فرماندهی و کنترلی (نظامی و غیرنظامی) در هر سطحی (راهبردی، عملیاتی و راهکنشی) به دنبال به ثمر رساندن طرح‌ریزی، ایجاد هماهنگی، توسعه، مشارکت و همکاری همه‌جانبه در تحقق وحدت تلاش از طریق دستیابی به اشراف اطلاعاتی، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، هدایت، نظارت و کنترل ،فرمانده (نظامی یا غیرنظامی) در کلیه‌ی شرایط (صلح، بحران و جنگ) می‌باشد.این تحقیق با هدف شناسایی و  تعیین  عوامل مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل با رویکرد مدیریت دانش انجام شده است،نوع تحقیق کاربردی توسعه‌ای و روش بکار گرفته‌شده موردی زمینه‌ای و نمونه جامعه آماری 76 نفر تعیین  و تجزیه‌وتحلیل  با استفاده از نرم‌افزار spss  انجام‌شده است ،.در این پژوهش با استفاده از مدل سه‌شاخگی (ابعاد ساختاری، رفتاری و محیطی) عوامل مؤثر در ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل شامل : الف-عوامل ساختاری(1-دکترین ،راهبردها،سیاست‌ها 2-ساختار سازمانی،3 -فناوری اطلاعات و ارتباطات 4-منابع مالی5 - سامانه مدیریت دانش6-مدیریت منابع انسانی7-چهارچوب معماری )ب-عوامل رفتاری(1-مسائل شناختی2-فرهنگ‌سازمانی3-آموزش کارکنان4-فرایندهای مدیریت دانش 5-فرایندهای فرماندهی و کنترل 6-سبک رهبری و فرماندهی 7- خصوصیات فرماندهی8- ویژگی‌های فرمانده) ج-عوامل محیطی( 1-علم و فناوری2-اقتصادی3-سیاسی4- نظامی5- قوانین و مقررات)تدوین و از طریق پرسشنامه توسط  نمونه جامعه آماری مورد تائید قرار گرفت و به‌عنوان الزامات اساسی  ایجاد سامانه فرماندهی و کنترل شبکه محور با رویکرد مدیریت دانش منظور گردید.

کلیدواژه‌ها