شناخت مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد به موقعیت ژئوپلیتیکی جهان اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول پژوهشکده راهبردی اندیشه‌سازان نور

2 عضو شورای عالی امنیت ملی

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملّی

چکیده

اسلام دیدگاه همه‌جانبه‌تری نسبت به امنیت دارد، امنیت شامل طرح همه‌جانبه‌ای است که سعی در صیانت دولت، ملت، ایدئولوژی و تک‌تک افراد جامعه از این گزندها دارد هدف این تحقیق تبیین مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد ژئوپلیتیکی می‌باشد .این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات لازم از روش‌های کتابخانه‎ای (اسنادی) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ی کارشناسان، کارگزاران و دست‌اندرکاران و خبرگان در حوزه‌های مرتبط با موضوع تحقیق به دلیل در دسترس بودن و احتمال همکاری صاحب‌نظران و توجه به اشباع نظری، تعداد 30 نفر می‌باشند. بر اساس نتایج تحقیق و با بررسی ادبیات تحقیق می‌توان عنوان نمود که مهم‌ترین مؤلفه‌های راهبردی امنیت در جهان اسلام با رویکرد ژئوپلیتیکی  که بسیار حائز اهمیت بوده عبارت‌اند از:
1- ظرفیت‌های کمی و کیفی جمعیت  جهان اسلام2-عوامل سیاسی داخلی و بین‌المللی جهان اسلام3-عوامل نظامی‌ جهان اسلام4--عوامل اقتصادی جهان اسلام5--قدرت‌ جهان اسلام   6- همبستگی کشورهای اسلامی 7- -علم و فناوری در جهان اسلام-8- موقعیت جغرافیای جهان اسلام9- منابع طبیعی و انرژی جهان اسلام.

کلیدواژه‌ها